Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PODJETJA LEDEK.SI

Ledek dostava ledu

Ledek

 • SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank na eni strani podjetja Ledeksi d.o.o. skrajšano LEDEK.SI   na drugi strani pa kupca izdelka ali storitev, podjetja  LEDEK.SI, ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del vsake pogodbe oz. ponudbe.
Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnevom objave na spletni strani podjetja LEDEK.SI na www.ledek.si.

 • DEJAVNOST – OBSEG DEL

Družba opravlja vsa dela za katera je registrirana pri krajevno pristojnem registracijskem organu. Svojo dejavnost opravlja na podlagi odločb pristojnih ministrstev in drugih pristojnih uradnih organov.
Na področju oskrbe z paro in vročo vodo podjetje opravlja naslednja dela:

 • proizvaja in pakira led za hlajenje pijač
 • proizvaja in pakira led kot živilo in dodatek k pijači
 • NAROČANJE IZDELKA

Kupec lahko kupi izdelek ali storitve podjetja LEDEK.SI na sledeče načine:

 • po telefonu
 • elektronsko preko spletne strani www.ledek.si
 • po elektronski pošti (elektronski naslovi so objavljeni na spletni strani pod rubriko »KONTAKTI«),

Naročilo mora vsebovati točne podatke o vrsti in količini blaga ali obsegu naročene storitve.

 • NAKUP IZDELKA

Kupec lahko izdelek prevzame na sedežu podjetja ali po dogovoru. V kolikor gre za pakirane 2 kg vrečke jih lahko kupijo na vseh prodajnih mestih podjetja LEDEK.SI.

 • PREKLIC NAROČILA

Rok za preklic naročila se določi pri vsakem naročilu posebej. Rok za preklic ostalih naročil je najmanj pet dni pred dogovorjenim rokom nakupa.

 • PONUDBE, CENE STORITEV IN PLAČILO

Na podlagi povpraševanja po posamezni storitvi, se na zahtevo stranke pripravi konkretna ponudba, ki se izdela v pisni obliki ter se stranki posreduje na njen spletni naslov.
Cene izdelkov LEDEK.SI  se obračunavajo v skladu z izdanimi in s strani vodstva potrjenimi ceniki, ki so bili v veljavi ob opravljanju storitve. Veljavni ceniki storitev so na voljo na sedežu poslovanja LEDEK.SI.

Davek na dodano vrednost v cenah v ceniku ni vključen in se obračuna ob izstavitvi računa.Po opravljeni storitvi oz. dobavi blaga bo LEDEK.SI naročniku izstavil končni račun za opravljeno storitev najkasneje v 8 dneh po opravljeni storitvi ali prodanem blagu. V kolikor se storitev opravlja skozi daljše obdobje, se obračun opravi v 8 dneh po zaključku posameznega meseca.
Praviloma naročnik opravljene storitve plačuje v rokih, ki so predhodno dogovorjeni, razen v primerih, ko LEDEK.SI iz objektivnih vzrokov (plačilna nesposobnost, plačilna nedisciplina, stečaj ali prisilna poravnava naročnika ter v drugih nepredvidenih primerih) lahko zahteva plačilo storitev po predračunu. V primerih, ko naročnik plačuje opravljene storitve ali kupljeno blago po dogovorjenem plačilnem roku se v primeru,
da plačilo ni realizirano v navedenem roku, obračunajo zakonske zamudne obresti od datuma zapadlosti fakture.
LEDEK.SI  si pridržuje pravico zadržanja blaga ali predmeta storitve do popolnega poplačila računa.
Naročnik lahko račun zavrne v roku 8 dni po prejemu računa, po preteku tega roka zavrnitev računa ni več mogoča.

 • POGOJI ZA IZVEDBO PRITOŽBE ZOPER IZDELEK ALI STORITEV

Uporabnik oz kupec je dolžan pred izvedbo kontrole zagotoviti, da je izdelek, ki bo predmet kontrole, bil ustrezno rokovan v predpisanih pogojih. Prav tako mora v dokaz  podjetju LEDEK.SI posredovati  dokumentacijo.

 • VAROVANJE POSLOVNE TAJNE

LEDEK.SI se zavezuje z vsemi informacijami, ki jih pridobi v procesu opravljanja storitev in prodaje blaga ravnati kot s poslovno tajnostjo, tako da jih ne posreduje tretjim nepooblaščenim osebam.

 • PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

LEDEK.SI si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine na vseh izdanih dokumentih (poročilih in potrdilih oz. drugih dokumentih in zapisih, ki nastanejo v postopku opravljanja storitve in prodaje blaga), vsebovanih ali objavljenih v pisni obliki, na internetu, drugi elektronski obliki ali poslanih tretji stranki. Noben izdan dokument ne sme biti uporabljen, posredovan, razmnožen ali posnet v kakršnikoli obliki, vključujoč elektronsko, fotografsko, mehanično, papirno in drugo obliko brez predhodne odobritve odgovornih oseb LEDEK.SI.

 • PRITOŽBE

Naročnik mora pritožbo na opravljeno storitev ali prodano blago LEDEK.SI predložiti v roku 8 dni od zaključka opravljene storitve. Ustne reklamacije sprejemamo samo na sedežu poslovanja.  LEDEK.SI se zaveže pritožbe rešiti v najkrajšem možnem času in o tem pisno obvestiti stranko.

 • VSEBINA

Pridržujemo si pravico do napak pri vnosu podatkov.

 • STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo nekaterih vsebin je zahtevana polnoletnost, saj nekateri izdelki vsebujejo alkohol. Za zlorabo teh  strani ne odgovarjemo. Mladoletnim osebam, mlajšim od 18 let je prodaja alkoholnih pijač prepovedan. Kupec mora biti v času oddaje naročila polnoleten. V nasprotnem primeru ponudnik takoj odstopi od pogodbe. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Teharje, 14.11.2013